What about Organizer?

What about Organizer?

ออแกไนเซอร์ หรือ ออการ์ไนซ์ เป็นคำทับศัพท์จากคำว่า Organizer ซึ่งแปลตรงตัวว่า "จัดการ จัดเตรียม" 


รู้ไหม? งานออแกไนเซอร์ในช่วงแรกก็เหมือนการ "ขายฝัน" เราต้องสร้าง "จินตภาพ" ให้กับลูกค้าก่อนว่าจะทำอะไร ใช้งบประมาณเท่าไร และผลที่ได้รับจะเป็นแบบไหน? ซึ่งลูกค้าบอกความต้องการว่าจะให้ออแกไนเซอร์จัดงานนี้ไปทำไม และเพื่ออะไร ?

บทบาทของออร์แกไนเซอร์ คือ ดำเนินกิจกรรมให้สอดรับกับ "ความต้องการ" ของลูกค้า โดยการต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกว่ามีประสบการณ์ร่วม เกิดความชอบ ที่สำคัญคือ "ความเข้าใจตรงกัน"

และสิ่งสำคัญที่สุด ออแกไนเซอร์จะต้องคิดและทำคือการจะทำอย่างไรให้งานออกมาตามโจทย์และตรงเป้าหมายสูงสุดของลูกค้า

ทุกครั้งของการประชุมเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ควรจะมี "ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ" รวมถึงผู้ที่จะนำความคิดนั้นไปสร้างกิจกรรมขึ้นมาอยู่ร่วมด้วยเสมอ เพราะมิฉะนั้นแล้วก็จะเกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร และเสียเวลาแก้ไขงานที่นำเสนอไปโดยเปล่าประโยชน์ บุคคลากรฝ่ายออร์แกไนเซอร์ ควรจะเป็นผู้ที่รับฟังอย่างตั้งใจ แม้ว่าในระหว่างนั้นจะคิดงานออกมาได้ทันทีก็ควรจะบันทึกไว้และหาข้อมูลเพิ่ม เพื่อนำเสนอในโอกาสต่อไป

รูปแบบในการจัดกิจกรรมการตลาดนั้นมีมากมาย เช่น การจัดงานเปิดตัวสินค้า, การจัดนิทรรศการ, การประชาสัมพันธ์ หรือแม้แต่กิจกรรมที่มุ่งเป้าในการเพิ่มยอดขายสินค้า 

อย่างไรก็ตาม บริษัท ออแกไนเซอร์ ที่มีวิธีการดำเนินกิจกรรมการตลาดที่ดี ก็ยิ่งสามารถสร้างภาพพจน์ที่ดีให้เกิดกับแบรนด์ได้ การนำเสนองานของ บริษัท ออแกไนเซอร์  เมื่อถึงวันที่ต้องนำเสนองาน จะต้องเริ่มต้นด้วยการทบทวน "วัตถุประสงค์" ของการจัดงาน เพื่อตรวจสอบว่ามีความเข้าใจตรงกันหรือไม่ จากนั้นจึงอธิบายลักษณะงานที่ออกแบบมา หากเป็นไปได้ควรจัดทำเป็น Presentation ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพและเข้าใจชัดเจนมากขึ้น

ฝันของคุณจะเป็นจริง ถ้าให้เราเป็นตัวช่วยคุณ :)

PERFECT CONNECTION CO.,LTD.